Du er her:

Voksne - videregående opplæring og realkompetansevurdering

Voksne over 24 år (fra og med det året de fyller 25 år) skal primært tas inn til opplæringstilbud som er organisert for voksne etter opplæringslovens § 4A-3.

Samlingsbaserte og stedlige opplæringstilbud - oppstart høst 2020

 

Samlingsbaserte opplæringstilbud 

Bodø videregående skole:

Vg2 Industriteknologi/Vg2 Kjøretøy - kombinert tilbud

 

Mosjøen videregående skole:

Vg2 Byggteknikk/Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk - kombinert tilbud

 

Polarsirkelen videregående skole:

Vg2 Elenergi

 

Stedlige opplæringstilbud 

Fauske videregående skole:

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg2 Helsearbeiderfag

 

Sandnessjøen videregående skole:

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg2 Helsearbeiderfag/Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag - kombinert tilbud

 

Vest-Lofoten videregående skole:

Vg2 Helsearbeiderfag

 

Brønnøysund videregående skole:

Vg1 Restaurant- og matfag

 

De samlingsbaserte og stedlige opplæringstilbudene har opptak 1 gang per år. Opptaket starter 1. mars. Også de som søker etter 1. mars vil kunne få tilbud ved ledig kapasitet.

Søkere som skal søke videregående opplæring for voksne i år og fullfører grunnskole for voksne til våren, kan laste opp en bekreftelse fra skolen i søknaden. Kompetansebeviset lastes opp i søknaden når dette foreligger.

Dersom søkere har minimum 9 år grunnskole fra hjemlandet, men mangler dokumentasjon, så kan Karrieresenteret bistå med søknad om å sannsynliggjøre grunnskolekompetanse. Hvis det ikke er mulig å sannsynliggjøre grunnskolekompetanse, må søkeren henvises til hjemkommunen for realkompetansevurdering på grunnskolenivå eller grunnskoleopplæring.

 

Anbefalt norsknivå for inntak til videregående opplæring er B1, men det er ikke et krav for inntak.

Nordland fylkeskommune tilbyr kvalifiserende kurs både i norsk og engelsk. Karrieresentrene kan gi utfyllende informasjon om søknad og opptak.

 

Nettskolen i Nordland

De fleste tilbudene i  Nettskolen i Nordland har kontinuerlig opptak, men tilbud med samlinger har egne frister for opptak.

Søkere med ungdomsrett og unge voksne som ikke er registrert i Vigo

Ungdom under 25 år kan henvende seg til Inntakskontoret for spørsmål om videregående opplæring inntak@nfk.no 

For mer informasjon, ta kontakt med ditt nærmeste karrieresenter.

Videregående opplæring for voksne

Voksnes rettigheter
  • Er du bosatt i Nordland?
  • Er du 25 år eller eldre?
  • Har du fullført grunnskole eller tilsvarende?
  • Har du ikke fullført videregående opplæring?
  • Har du lovlig opphold i Norge?

Dersom du oppfyller disse kravene, har du rett til  videregående opplæring for voksne og realkompetansevurdering.

Voksenrett innebærer:

  • Du har rett til videregående opplæring som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå
  • Du har rett til opplæring som er tilrettelagt for voksne
  • Du har rett til opplæring som er tilpasset dine egne behov og din egen livssituasjon
  • Du har rett til å få avkortet opplæringsløpet på bakgrunn av din realkompetanse

Rett til videregående opplæring for voksne beskrives utfyllende i Opplæringslovens § 4A-3 på lovdata.no

Hvordan søke veiledning, opplæring og realkompetansevurdering?

Du kan søke når som helst i løpet av året. Du må søke elektronisk på www.vigo.no. Her finner du også veiledning til hvordan du skal fylle ut søknadsskjemaet.

Når du søker, må du ha MinID eller BankID. Informasjon om MinID finner du på DIFIs nettsider.

I tillegg må du laste opp i søknaden, eller sende/levere til nærmeste karrieresenter alle nødvendige vedlegg som dokumenterer tidligere skolegang, praksis og kurs.

Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all kompetansen du har skaffet deg gjennom utdanning, lønnet/ulønnet arbeid, etterutdanning, kurs, fritidsaktiviteter og annet. 

Gjennom en realkompetansevurdering får du vurdert din kompetanse i forhold til læreplaner i videregående skole.

Voksne over 25 år som har rett til videregående opplæring, har også rett til å få vurdert sin realkompetanse gratis, enten de søker opplæring eller ikke. Du kan få godkjent hele fag eller deler av fag. Kompetansebeviset angir hvilke mål i læreplanen for hvert fag som er godkjent. Det gis ikke graderte karakterer, bare betegnelsen godkjent.Om du søker opplæring, vil realkompetansevurderingen vise hva du må ha opplæring i og være grunnlag for å planlegge opplæringsløp. For de aller fleste medfører godkjent realkompetanse at opplæringsløpet blir avkortet. Godkjent realkompetanse er likeverdig med bestått opplæring.Om du ikke søker opplæring, vil en dokumentasjon av realkompetanse være nyttig i forbindelse med jobbsøking eller ved endring av arbeidsoppgaver på jobben.

Hvordan får jeg vurdert min realkompetanse?

I Nordland starter en realkompetansevurdering med en gjennomgang av all skriftlig dokumentasjon du har fra arbeidserfaring, kurs, tillitsverv opplæring osv. I tillegg til dette gjennomføres det en fagsamtale med en fagkonsulent som kjenner ditt fagområde. I noen tilfeller gjennomfører vi også yrkesprøving, der du kan få vise i praksis hvordan du utøver ditt fag.

 

Hva koster det?

Realkompetansevurdering er gratis for alle voksne i Nordland. Fylkeskommunen dekker ikke reiser og opphold som eventuelt blir nødvendig for å gjennomføre yrkesprøving.
 

Hvordan søke om realkompetansevurdering?

Søk på www.vigo.no eller kontakt nærmeste karrieresenter dersom du trenger hjelp/informasjon. 

Kopier av alle attester, vitnemål og annet som du mener er relevant for å synliggjøre kompetansen din må lastes opp i søknaden din, eller sendes/leveres til ditt nærmeste karrieresenter.

 

Inntakskrav

Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende, og ha engelsknivå tilsvarende norsk grunnskole.

Hva koster det?

Når Nordland fylkeskommune tilbyr opplæring til voksne, er denne gratis. For deltakerne vil det være tilgang til nødvendige lærebøker og f.eks pc i studieverkstedets eller kursarrangørens lokaler. 

 

Fagoversikt - Nordland

Nettskolen i Nordland tilbyr opplæring fag på videregående skoles nivå. 

Her finner du en oversikt over fagtilbud, omfanget av disse samt en kort beskrivelse av fagene:

https://www.nfk.no/nettskolen//

 

Har du ytterligere spørsmål om de enkelte fagene, kan du ta kontakt med Nettskolen i Nordland via e-post eller telefon.

 

For informasjon om generell studiekompetanse: https://www.nfk.no/nettskolen/fagtilbud/fellesfag-for-studieforberedende/

Opplæringstilbud til søkere uten rett

Dersom det er ledig kapasitet i opplæringstilbudene, vil Nordland fylkeskommune også kunne tilby nettbasert eller samlingsbasert opplæring til søkere uten rett fra fylte 20 år. De som ønsker dette søker på samme måte som alle andre til videregående opplæring for voksne på www.vigo.no 

Har du et annet morsmål enn norsk?

Anbefalt norsknivå for inntak til videregående opplæring er B1.

Søkere med svake norskkunnskaper kan søke om inntak til kurset Norsk på Nett.

Her finner du mer informasjon om Norsk på Nett.

Rett til grunnskoleopplæring

Dersom du har behov for voksenopplæring på grunnskolenivå - ta kontakt med skoleadministrasjonen i kommunen der du bor.