Sensorhonorering og honorering for oppgavelaging - Rutiner for reiseregning

Mange faglærere tar på seg sensoroppdrag i forbindelse med elev- og privatisteksamen. Nytt fra våren 2016 er at alle honorarkrav skal legges inn i fylkets system for elektroniske reiseregninger, Visma.net Expense.

Forandringe fra 2016 er at systemet nå er papirløst, det skal ikke leveres noe på papir.

Utfylling

For ansatte i fylkeskommunen: Se sensor og faglærer i høyremenyen på intranett.

For eksterne sensorer som ikke er ansatt i fylkeskommunen: Dere mottar skjema for registrering av honorar hos den skolen hvor dere har utført sensur.

Honorarsatser

Timesatsen beregnes av garantilønn med 16 års ansiennitet for lektor med tilleggsutdanning i stillingskode 7966

  • 374,00 kroner for ordinær sensur (gjelder oppgaveproduksjon, alle elevsensur og skriftlig sensur privatist)
  • 449,00 kroner for privatister (dvs ordinær sats + 20 %, som gjelder kun muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen)
  • 467,50 kroner for klagesensur (dvs ordinær sats + 25 %, som gjelder kun skriftlig eksamen)

 

Fra 1 mai 2017 og frem til 1 juli 2018 var timesatser: 367,00 kroner for alle elevsensur, skriftlig sensur privatist og oppgaveproduksjon. 440,00 kroner for privatister (kun muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen). 458,50 kroner for klagesensur (kun skriftlig eksamen).

Ved spørsmål: kontakt skolen hvor du har sensurert, eller Eksamenskontoret, eksamen@nfk.no

Mer om bestemmelsene for de ulike eksamenstypene

Bestemmelsene gjelder for ekstern sensor ved ordinær eksamen (faglærer har plikt til å delta i vurderinga som sensor), og for begge sensorene ved privatisteksamen samt ved ny, utsatt og særskilt eksamen.

Skriftlig eksamen

Tidsressurs

Tidsressurs

Eksamenstid

For- og etterarbeid  

Sensurering

Fagkoder 4 timer eksamen

4,5 timer

22 min / 0,37 time

Fagkoder 5 timer eksamen

6 timer

26 min / 0,43 time

Tidsressurs til for- og etterarbeid samt tid til sensur følger avtale for sentral sensur.

Tid til forarbeid kan kreves kun én gang for samme oppgave selv om det sensureres for flere skoler. Som etterarbeid regnes tid til konferanse mellom sensorene, føring av karakterlister og annet. De fleste eksamener sensurerer i PAS.

Ekstern sensor avgjør karakteren ved uenighet, jf Forskrifter til Opplæringslova     § 3 -30.

Skriftlig privatisteksamen

Honorar etter samme satser som eleveksamen.

Utarbeiding av skriftlige oppgaver ved privatisteksamen samt ny, særskilt og utsatt eksamen

Bestemmelsene som veiledende norm for tidsbruk ved oppgavelaging. Tidsbruk utover dette avtales med eksamensansvarlig/rektor. Timesatsen for oppgavelaging er den samme som for sensurering.

Tidsressurs

Eksamenstid

Tidsbruk 

Fagkoder med 4 timer eksamen

6    timer

Fagkoder med 5 timer eksamen

7,5 timer

Dersom flere personer lager oppgavesettet, fordeles tidsressursen.

Muntlig eksamen, muntlig-praktisk eksamen og praktisk eksamen

Bestemmelsene gjelder for ekstern sensor ved ordinær eksamen (faglærer har plikt til å delta i vurderinga som sensor), og for begge sensorene ved privatisteksamen samt ved ny, utsatt og særskilt eksamen.

Tid til faglig forberedelse

Det gis godtgjøring for et tidsforbruk på 3 timer til faglig forberedelse. Dersom flere partier har samme oppgavesettet, gis det bare ett honorar til forberedelse.

Tid til oppgavelaging privatisteksamen

Eksaminator/intern sensor som lager privatistoppgave, honoreres med 2 timer i tillegg til faglig forberedelse. Faglærer utarbeider elevoppgaver som en del av undervisningsplikten.

Tid til konferanse mellom sensor og eksaminator

Det gis godtgjøring for 1 time per parti.

Tidsbruk

  • Muntlig eksamen: 30 minutter per kandidat
  • Muntlig-praktisk eksamen: 45 minutter per kandidat
  • Praktisk eksamen: 5 timer per parti (evt faktisk medgått tid utover dette etter avtale med rektor/eksamensansvarlig)
  • Særskilt tilrettelagt eksamen: faktisk medgått tid etter avtale

Tidsbruk utover gjeldende retningslinjer, må avtales med rektor eller skolens eksamensvarlige.

Ikke frammøtte kandidater

For ikke fremmøtte kandidater gis godtgjøring for 15 minutter per kandidat. Kandidater som er strøket av lista 2 døgn før eksamen starter, gir ikke grunnlag for honorering. Dersom oppgavesettet allerede er produsert, levert inn og godkjent, gis honorar for 2 timer til oppgavelager under forutsetning at skolen kan nytte settet ved en seinere anledning.

Minimumshonorar

Det utbetales et minimumshonorar dersom det samlede honorar for forarbeid, eksaminasjon og etterarbeid ligger under minimumshonoraret eller når kandidater ikke møter opp. Minimumshonorar settes til 4 timer.

Privatisteksamen

Ordinær sats + 20%.

Særskilt tilrettelagt eksamen

Honoreres etter faktisk medgått tid etter avtale med skolen.

Klagesensur

Klagesensur av skriftlig eksamen honoreres som ordinær sensur + 25 %.

Fant du det du lette etter?