Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb er en vei til fag-/svennebrev for voksne som er i et arbeidsforhold. Målgruppen er kandidater som har noe relevant praksis i faget, men som har behov for veiledning og opplæring fram mot fag-/svenneprøve.

Fagbrev på jobb

Vilkår for kandidat for fagbrev på jobb i Nordland
 • Må ha gjennomført grunnskole eller tilsvarende
 • Ha lovlig opphold i Norge
 • Ordningen gjelder for voksne fra og med det året de fyller 21 år
 • Være i et lønnet arbeidsforhold
 • Ha minst 1 år allsidig og relevant praksis i faget omregnet til heltidsstilling
 • Søke om realkompetansevurdering før tegning av kontrakt for fagbrev på jobb
Arbeidsforhold, praksis, lønn og stillingsprosent
Du må være i et lønnet arbeidsforhold i en bedrift som er (eller kan bli) godkjent som lærebedrift.
 
Her kan du finne ut om bedriften allerede er godkjent som lærebedrift:
 
Som hovedregel bør du kunne arbeide i heltidsstilling i kontraktsperioden. Du mottar lønn fra bedriften.
 
Du må kunne dokumentere minst 1 år allsidig og relevant praksis i faget omregnet til heltidsstilling (alt over 80% regnes som heltid). Det er ikke et krav om at denne praksisen må være opparbeidet i en og samme bedrift.
Krav til dokumentasjon

Arbeidsavtale og attest fra nåværende stilling må legges ved søknaden.

Attester fra tidligere arbeidsgivere legges også ved som dokumentasjon, hvis du har jobbet i faget i andre bedrifter. Dette må være praksis relatert til faget.

Attestene må være signert, datert og  inneholde:

 • Startdato og eventuelt sluttdato
 • Stillingsprosent eller antall timer
 • Stillingstittel
 • Arbeidsoppgaver

Du bør også legge ved kompetansebevis fra tidligere skolegang, siden videregående opplæring kan gi godskriving i opplæringstid.

Lengde på kontrakt for fagbrev på jobb
Lærefagets lengde er utgangspunktet for lengden på kontrakt for kandidat for fagbrev på jobb. For de fleste lærefag vil det si 4 år
 
Det gjøres fradrag for året med allsidig praksis som er opparbeidet før kontrakten skrives, i tillegg til godskriving i henhold til godskrivingsregler i Forskrift til opplæringslov kapittel 11
 
Resultatet av realkompetansevurdering og gjenstående opplæringsbehov er grunnlag for lengde på kontrakt
 
Kontrakt/opplæringsbehov må minimum være 1 år (omregnet i heltidsstilling)
 
Eksamen og fag-/svenneprøve

Du må avlegge og bestå en femtimers eksamen i løpet av kontraktstiden. 

Enkelte fag har krav om en ekstra eksamen: Anleggsmaskinmekaniker, Automatiker, Børsemaker, Elektriker, Energimontør, Energioperatør, Heismontør, Signalmontør, Telekommunikasjon montør, Dataelektroniker

Eksamen avvikles 2 ganger i året (juni og desember), og frist for oppmelding er 1. februar og 15. september.

Her finner du mer informasjon om oppmelding til eksamen: 

https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/oppmelding-eksamen/

Eksamen må være avlagt og bestått før oppmelding til fag-/svenneprøve. Bedriften melder deg opp til fag-/svenneprøve mot slutten av kontraktstiden.

De som ikke har rett til videregående opplæring, må betale eksamensavgift.

Her finner du mer informasjon om gjennomføring av fag-/svenneprøve:

https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/fag-svenne-og-kompetanseprove/

For Kandidat for fagbrev på jobb er det ikke andre teorikrav enn eksamen som nevnt ovenfor.

For enkelte yrkesgrupper er det krav om autorisasjon for å kunne arbeide i yrket (for eksempel ambulansearbeider og helsefagarbeider). Les mer om autorisasjon her: https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens

 

Informasjon til lærebedrift

Bedriften må være godkjent lærebedrift, eller ha mulighet til å bli godkjent som lærebedrift.

For bedrifter som ikke allerede er godkjent som lærebedrift, så finnes det utfyllende informasjon om vilkår og søknad for å bli lærebedrift her: https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/fag-og-yrkesopplaring/larebedrift/

Bedriften mottar tilskudd for hele kontraktsperioden for kandidat for fagbrev på jobb. For kandidat for fagbrev på jobb er det Basistilskudd II, og gjeldende satser finner du her: https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/tilskudd/tilskudd-for-larlinger-og-larekandidater-2019.749631.aspx

Lærebedriften lager en plan for opplæring ut fra kompetansemålene på Vg3 som ikke er godkjent. Planen må vise hvilke arbeidsoppgaver kandidaten skal ha opplæring i.
 
Bedrift/opplæringskontor har ansvaret for at kandidaten har fått nødvendig opplæring mot eksamen og fag-/svenneprøve og sørger for at kandidaten meldes opp til teorieksamen og fag-/svenneprøve.
 
Søknad og realkompetansevurdering

Før inngåelse av kontrakt for kandidat for fagbrev på jobb, så gjennomføres det en realkompetansevurdering for å kartlegge opplæringsbehovet ditt. Det er anbefalt å ha norsknivå på B1 for å kunne gjennomføre realkompetansevurderingen, eksamen og fag-/svenneprøve. Vi anbefaler at du bestiller veiledning ved ditt nærmeste karrieresenter før du søker om realkompetansevurdering. Karrieresenteret er også behjelpelig med å tolke resultatet av realkompetansevurderingen når den er gjennomført. Kontaktinformasjon til karrieresentrene finner du annet sted på siden.

Søknad om realkompetansevurdering: 

 • Du søker på www.vigo.no og velger portalen "Søknad for voksne/realkompetansevurdering"
 • Registrer tidligere utdannelse og relevant praksis, og last opp dokumentasjon på dette i søknaden din
 • Registrer ønsket sluttkompetanse, og huk av for ønske om realkompetansevurdering
 • Skriv "Fagbrev på jobb" i fritekstfeltet i søknaden
 • Velg nærmeste karrieresenter - det er Karrieresenteret som mottar og behandler søknaden din
 • En fagkonsulent vil vurdere din kompetanse og kartlegge opplæringsbehov ut fra dokumentasjon på utdannelse og praksis, egenvurdering og en fagsamtale.
 • Opplæringsbehovet må tilsvare en kontraktstid på minimum 1 år

Det er seksjon for fag- og yrkesopplæring som godkjenner kontrakt for kandidat for fagbrev på jobb.

Kontaktinformasjon for ordningen om fagbrev på jobb