Europeisk Samarbeid

Nordland fylkeskommune er medlem av en organisasjoner for samarbeid mellom regioner i Europa: Assembly of European Regions (AER). 

Målsettingen er å påvirke europeisk politikk i saker av interesse for Nordland og legge til rette for økt deltakelse i utviklingsprogram og prosjekter som er til nytte for vårt fylke. Man deltar i disse europeiske nettverk både ut fra en langsiktig strategi og ut fra et kortsiktig mål om å drive lobbyarbeid i konkrete saker eller iverksette prosjekter.

I  AER er Nordland fylkeskommune særlig opptatt av tema knyttet til ungdom, kultur og utdanning, men også til økonomi og miljø. 


 

AER- Assembly of European Regions

Assembly of European regions (AER) (www.aer.eu) ble etablert i 1985. Organisasjonen består av 250 regioner fra 33 land, samt 14 interregionale sammenslutninger. Det er 7 medlemsfylker fra Norge. Nordland har vært medlem siden 1998. I 2016 arrangerte Nordland generalforsamlingen i AER med nær 200 deltakere. Nordland har også arranger mindre AER møter som komitemøter og plenum i Youth Regional Network (2018)

Klikk for stort bildeinteresseorganisasjon og en europeisk arena for regionale myndigheter i hele Europa.  AER har kontor i Brussel og i Strasbourg. Fylkestinget vedtok i sak 111/11 at medlemmer til AER’s organer skal velges av fylkestinget.  Fylkesordfører Sonja A. Steen ble i 2013 valgt inn i den politiske ledelse og  til president for komite 3 (av 3) i  AER:  Komiteen for utdanning, kultur og ungdom, samt internasjonalt samarbeid.  Steen er i perioden 2017-19 norsk medlem i Byrået i AER, som utgjøres av representanter fra de ulike landene som de ca 200 medlemsregionene representerer. Fylkestingsrepresentant Simon Johnsen leder underkomiteen for utdanning i AER.  Sander Delp Horn er visepresident i AERs ungdomsnettverk YRN i perioden.

AERs strategi legger  vekt  på regionalpolitisk utvikling,  med regionene og de regionale  politikerne i sentrum for AERs virksomhet.

Temaene er

1.    et forsterket lobby-arbeid overfor EU i saker hvor regionene har vesentlige interesser av, som samhørighetspolitikk og regionalpolitikk post 2020.

2.    etablering av konkrete arbeidsgrupper for å knytte nettverk, finne ut hva som er beste praksis på et område og komme frem til de beste tiltakene,

3.    bruke AER`s medlemskap i presseklubben i Brussel som en av flere arenaer hvor regionene selv kan informere og påvirke i EU-sammenheng,

4.    bruke nettverket i AER til å utvikle strategiske prosjekter for finansiering for eksempel i Interreg Europa. 

Internasjonalt kontor følger opp AER generelt. Utdanning følger opp utdanningssatsingen. Fylkesadministrasjonen knyttet til ungdommens fylkesråd følger opp ungdomssatsingen.

 

EØS-midlene

 

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten styrker også forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Utgangspunktet er EØS-avtalen som er fundamentet i Norges samarbeid med EU. Avtalen sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked med over 500 millioner mennesker. EØS-avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. EØS-midlene er Norges bidrag til dette.

Mottakerland

Det er EU-land med svakest økonomi som mottar støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Det vil si land som også mottar støtte fra EUs samhørighetsfond. Kriteriet er at landene har en brutto nasjonalinntekt per innbygger som er 90 prosent eller lavere enn gjennomsnittet i EU. For perioden 2014-21 gjelder dette 15 medlemsland - Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Ungarn og Tsjekkia.

Klikk for stort bilde

Hovedtemaer

EØS-midlene går til sektorer som både er sentrale for utviklingen i mottakerlandene, og hvor det det samtidig er potensial og interesse for samarbeid med Norge. Dette gjenspeiles i de fem hovedsektorene Regjeringen har valgt for bruk av EØS-midlene:

  1. Innovasjon, forskning, utdanning og konkurranseevne

  2. Sosial inkludering, fattigdomsbekjempelse og sysselsetting for ungdom

  3. Miljø, energi, klima og lav-karbonsamfunnet

  4. Kultur, sivilt samfunn, godt styresett og grunnleggende rettigheter

  5. Justis og innenrikssaker

 

Ønsker du å finne ut mer om EØS midlene? Besøk Utenriksdepartements nettsider eller ta kontakt med Zdenek Dvorak ved Internasjonalt kontor.

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Eirik  Fiva
Director of International Office
  •   +47 75 65 00 65 / +47 908 45 530
Zdenek Dvorak
Rådgiver - Internasjonalt kontor