Arbeidstaker og bedrift

Profesjonell veiledning kan være et virkemiddel for å stå lengre i arbeidslivet. Målgruppe er arbeidstakere:

  • Som står i fare for å falle ut av arbeidslivet
  • Langtidssykemeldte
  • Er i omstillingsfase 

Karrieresentrene kan være en støttespiller i arbeidet for et mer inkluderende arbeidKlikk for stort bildeElever, lærere, resepsjon, kantine, bibliotek, etc.sliv:

  • Veiledning ved omstilling eller at egen helsemessig situasjon krever nytenking
  • Motivasjon og inspirasjon for egen utvikling
  • Kartlegging og dokumentasjon av kompetanse
  • Vurdering av realkompetanse og avklare rett til opplæring
  • Informasjon om utdanningsveier, etter- og videreutdanning, søknadsfrister osv
  • Jobbsøking og CV

Bedrifter
Å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere i et stramt arbeidsmarked kan være en stor utfordring. Kompetansekartlegging kan være et redskap i bedrifter for å få oversikt over den totale kompetansen de ansatte har. Behov for å heve kompetansen i bedriften kan sees i sammenheng med voksnes (den enkelte ansattes) rett til videregående opplæring.

Ta kontakt med karrieresentrene i Nordland.